BILJARTCLUB QUALITY

 

CLUBREGLEMENT

 

 

Artikel 1         Naam en oprichting

 

§1.   Biljartclub Quality werd in 1986 opgericht in het lokaal "Quality Biljart- & Snookercentrum ", Dommekensstraat 7 te 9240 Zele.

 

§2.   Wijzigingen aan de clubnaam behoren toe tot de bevoegdheden van de algemene vergadering.

 

Artikel 2         Doel

 

§1. De vereniging heeft tot doel het biljartspel aan te moedigen en te ontwikkelen in een vriendschappelijke en sportieve sfeer.

 

§2. Dit doel zal worden nagestreefd door het organiseren van wedstrijden, competities en tornooien.

 

§3. Om dit doel te verwezenlijken mag de vereniging toetreden tot andere verbonden en groeperingen. Toetreding of terugtrekking uit dergelijke organisaties kan slechts na goedkeuring door de algemene vergadering.

 

§4. Sinds de oprichting is BC Quality als dusdanig lid van de Koninklijke Belgische Biljart Bond (KBBB). De leden van BC Quality zijn echter niet automatisch lid van de KBBB.

 

Artikel 3         Bestuursmandaten

 

§1. BC Quality wordt geleid door een bestuur dat tenminste als volgt is samengesteld: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een sportbestuurder en een jeugdverantwoordelijke. Tevens kunnen gewone raadsleden tot het bestuur toegelaten worden. De totale omvang van het bestuur mag maximaal 10 personen bedragen plus 1 afgevaardigde van het lokaal waarin de club gevestigd is.

 

§2. Het bestuur wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. Mandaten gaan in op 1 september en eindigen op 31 augustus. Om de twee jaar is de helft van het bestuur uittredend en herkiesbaar. De verkiezingen worden gehouden op de laatste algemene vergadering van het seizoen.

 

§3. Wanneer een bestuursmandaat onvoorzien vacant wordt, zal zo snel mogelijk in de opvolging worden voorzien. Het nieuwe lid zal het mandaat van zijn voorganger vervolledigen, na goedkeuring op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

§4. De in artikel 3, paragraaf 1 vermelde functies kunnen gecumuleerd worden indien het aantal kandidaten voor de bestuursposities kleiner is dan het aantal te verdelen functies.

 

§5. Alle kandidaturen dienen door het bestuur aanvaard te worden.

 

Artikel 4         Nieuwe leden

 

§1. Kandidaat-leden dienen een aanvraag tot lidmaatschap te doen met behulp van het daartoe voorziene formulier, dat in de club kan verkregen worden.

 

§2. Het bestuur oordeelt, zonder daarover enige verantwoording verschuldigd te zijn, over het al dan niet aanvaarden van kandidaat-leden.

 

§3. Het staat het bestuur vrij om kandidaat-leden een proefperiode op te leggen, waarvan de duur vooraf wordt vastgelegd, en waarna een definitieve beslissing wordt genomen omtrent de aanvaarding van de kandidaat.

 

§4. Bij deelname aan clubkampioenschappen kunnen nieuwe leden waarvan de sterkte op geen enkele manier gekend is, het eerste jaar geen aanspraak maken op de titel van clubkampioen, noch aan de daaraan verbonden prijzen.

 

Artikel 5         Bestuursvergaderingen

 

§1. De dagelijkse leiding van de club wordt uitgevoerd vanuit de bestuursvergadering. Tijdens het actieve seizoen (september tot juni) gaat deze maandelijks door, tenzij het bestuur beslist de vergadering uit te stellen.

 

§2. In dringende gevallen kan er steeds een bijkomende bestuursvergadering worden samengeroepen door de voorzitter of door minstens twee andere bestuursleden. Hiervan worden de bestuursleden tijdig verwittigd door de secretaris.

 

§3. Alle vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid van de voorzitter door de ondervoorzitter, en bij afwezigheid van hen beiden door het bestuurslid met de langste staat van dienst.

 

§4. Het bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is.

 

§5. De stemming geschiedt bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen. De stem van de voorzitter is beslissend bij gelijkheid van stemmen.

 

§6. Geheime stemming is verplicht wanneer een persoonlijk feit in betwisting is.

 

§7. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris opgesteld en door hem en de voorzitter getekend na goedkeuring door het bestuur. Een beknopte samenvatting van deze verslagen wordt zo snel mogelijk na de bestuursvergadering aan alle leden ter kennisgeving overgemaakt via de gebruikelijke kanalen en minstens een week uitgehangen in het lokaal. Ieder lid heeft het recht om de uitgebreide verslagen in te zien; dit kan door eenvoudige aanvraag aan de secretaris.

 

Artikel 6         Algemene vergaderingen

 

§1. Minstens één keer per seizoen wordt een algemene ledenvergadering gehouden, alleszins een einde van de maand mei of begin juni.

 

§2. Buitengewone algemene ledenvergaderingen kunnen ten allen tijde worden uitgeschreven door het bestuur, indien de omstandigheden daartoe noodzaken.

 

§3. Alle leden worden van de algemene vergaderingen op de hoogte gebracht via aankondigingen op de website van de club, in het verslag van de bestuursvergadering en via een persoonlijke uitnodiging per brief door de secretaris. Leden die hun e-mailadres aan de club hebben opgegeven ontvangen deze brief via e-mail.

 

§4. Stemmingen tijdens een algemene vergadering geschieden bij meerheid van de aanwezige stemmen. De meerderheid wordt bekomen door de helft van de aanwezige stemmen plus één. leder lid dat lidgeld heeft betaald heeft recht op één stem. Volmachten zijn niet toegestaan.

 

§5. Indien nodig zal de stemming over meerdere stemrondes worden uitgespreid.

 

§6, In geval minstens één vijfde van de aanwezige leden er om verzoekt, dient de stemming geheim te gebeuren.

 

§7. Van alle algemene vergaderingen wordt door de secretaris een verslag gepubliceerd op de website van de club, en ter kennisgeving overgemaakt aan alle leden via de gebruikelijke kanalen.

 

Artikel 7         Financiën

 

§1. Op elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester een volledig overzicht gegeven van de financiële transacties sinds de laatste vergadering. Deze verrichtingen worden in detail in het verslag opgenomen, zodat alle leden in de mogelijkheid verkeren om ze op de voet te volgen.

 

§2. Tijdens de algemene vergadering aan het einde van het seizoen geeft de penningmeester een financieel overzicht van het afgelopen sportjaar, waarna het bestuur de goedkeuring van deze geldelijke verrichtingen vraagt aan de algemene vergadering. Leden die in de loop van het sportjaar lid zijn geworden hebben geen stemrecht bij de goedkeuring van dit financiële overzicht.

 

Artikel 8         Etiquette en algemene omgang

 

§1. De leden worden verwacht op een beleefde, vriendschappelijke, sportieve en volwassen wijze met mekaar en met spelers uit andere clubs om te gaan.

 

§2. Bij het spelen van officiële wedstrijden binnen en buiten de club en bij het arbitreren op tornooifinales en nationale finales binnen de club, dienen de bij de KBBB aangesloten leden de correcte sportkledij te dragen. Dit betekent een donkere broek, een wit hemd en een gilet met het clubkenteken en voorzien van de meest recente sponsorlogo's. Sportschoeisel is niet toegelaten. Het wit hemd mag vervangen worden door een eenkleurig hemd van een andere kleur op vraag van de sponsor.

 

§3. Indien er geen officiële competities aan de gang zijn heeft elk spelend lid het recht om de tafels te gebruiken. In het bijzonder op clubavonden, wanneer er meer spelers aanwezig zijn dan de voor leden beschikbare tafels, dient er in onderling overleg afwisselend gespeeld te worden, indien de niet actieve spelers de wens tot spelen te kennen geven. Wanneer een partij beëindigd is, dienen de spelers het biljart vrij te geven, tenzij er geen andere gegadigden aanwezig zijn.

 

§4. Roken boven de biljarts is absoluut verboden, alsook het zitten op de tafels.

 

§5. Biljart wordt bij voorkeur gespeeld in een rustige omgeving, en als dusdanig wordt van de leden verwacht dat zij zich van onnodig rumoer vrijwaren. Het storen van spelers die wedstrijden spelen wordt ook ten zeerste afgeraden.

 

§6. Bij inbreuken op de goede zeden, bij brutaliteiten, bij het zich misdragen en bij zichtbaar hinderlijke openbare dronkenschap kan elk bestuurslid de nodige maatregelen treffen om de orde te herstellen. Dergelijke ingrepen worden aan de bestuurvergadering gerapporteerd, welke beslist over eventuele sancties.

 

Artikel 9         Lidgelden

 

§1. Tijdens de laatste bestuursvergadering van elk seizoen worden de lidgelden voor het komende sportjaar vastgelegd.

 

§2. Betaling van de lidgelden dient te gebeuren uitsluitend door overschrijving op de clubrekening.  Deze betaling dient voor aanvang van het nieuwe seizoen gebeurd te zijn (i.e. voor 1 september). Alle leden ontvangen hiervoor van de penningmeester een uitnodiging tot betaling.

 

§3. Leden die later aansluiten, krijgen één maand tijd om zich financieel in orde te stellen met de club, na ontvangst van een uitnodiging tot betalen. Afhankelijk van de seizoenshelft waarin zij aansluiten, zal het lidgeld ofwel het volledige bedrag (eerste helft) ofwel het halve bedrag (tweede helft) bedragen.

 

§4. Eventuele boetes voor laattijdige betalingen, opgelegd door de KBBB, worden doorgerekend aan het betreffende lid.

 

§5. Leden die niet tijdig betalen worden als ontslagnemend beschouwd, tenzij de vertraging voldoende gemotiveerd is.

 

Artikel 10        Sportreglementen

 

§1. Als lid van de Koninklijke Belgische Biljart Bond (KBBB) organiseert BC Quality tal van officiële wedstrijden, welke geregeld dienen te worden volgens de sportreglementen van de KBBB.  In geval van disputen aangaande wedstrijden in het kader van de KBBB, zal dan ook het voornoemde reglement gehanteerd worden.

 

§2. Voor de organisatie van clubkampioenschappen wordt verwezen naar het desbetreffende reglement, dat jaarlijks voor aanvang van deze kampioenschappen ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

 

§3. Veranderingen van wedstrijden in het lokaal dienen steeds gemeld te worden aan de sportbestuurder en aan het lokaal zelf. De sportbestuurder verwittigt indien nodig hogere instanties.

 

§4. Algemene informatie over allerlei officiële wedstrijden wordt aan de infoborden verstrekt en gepubliceerd op de website van de club. Persoonlijke informatie wordt verdeeld via e-mail of via de postbakjes in de club voor leden waarvan het e-mailadres door de club niet gekend is. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig ledigen van de postbakjes.

 

§5. Officiële wedstrijden hebben steeds voorrang op andere wedstrijden.

 

§6. De club is verantwoordelijk voor het betalen van boetes die door spelers worden opgelopen tijdens officiële wedstrijden. Deze boetes zullen evenwel worden doorgerekend aan de betrokken spelers.

 

Artikel 11        Arbitrage

 

§1. Wedstrijden in het kader van de KBBB die in het lokaal van BC Quality doorgaan, dienen gespeeld te worden onder leiding van een scheidsrechter en eventueel een aantekenaar.

 

§2. Voor interclubcompetities en individuele voorwedstrijden staan de betrokken spelers zelf in voor het voorzien van arbitrage.

 

§3. Voor districtfinales, gewestelijke finales en nationale finales zorgt de club voor de arbitrage. Dit gebeurt door de sportbestuurder, in samenspraak met de betrokken spelers.

 

§4. Voor tornooien zal er door de tornooileider een arbitragelijst worden opgesteld, waarbij alle bij de KBBB aangesloten leden zullen opgesteld worden, ongeacht het feit of ze al dan niet zelf deelnemen aan het bewuste tornooi. De bij de KBBB aangesloten leden zijn verplicht om deze arbitragetaken op zich te nemen, tenzij om redenen die door het bestuur als uitzonderlijk worden erkend.

 

§5. In geval sancties worden toegekend door de KBBB omwille van een gebrek aan arbitrage, zullen deze sancties door de club verhaald worden op de verantwoordelijke hiervoor, zijnde de betrokken spelers in geval van artikel 11, paragraaf 2, of de club zelf in geval van artikel 11, paragraaf 3.

 

Artikel 12         Sancties

 

§1. De leden kunnen geschorst worden of uit de club worden gesloten:

 

q       bij niet naleving van de clubreglementen en van de reglementen van de verenigingen of groeperingen waarbij de club is aangesloten.

q       indien zij door handelingen of gedrag schade toebrengen aan de belangen of het imago van de club.

q       bij niet betaling van verschuldigde bedragen.

 

§2. De uitsluiting of schorsing wordt door het bestuur uitgesproken bij twee derden meerderheid van de aanwezige stemmen. De belanghebbende wordt voorafgaandelijk schriftelijk uitgenodigd om zich op de bestuursvergadering te komen verdedigen, tenzij de aard van de delicten onmiddellijke uitsluiting noodzaakt. In dat geval wordt de betrokkene per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

 

§3. Indien de onder artikel 12, paragraaf 1 vermelde inbreuken volgens het bestuur niet de schorsing of uitsluiting noodzaken, kunnen er eveneens financiële boetes worden opgelegd en/of waarschuwingen worden uitgesproken.

 

§4. Een derde waarschuwing heeft automatisch de schorsing tot gevolg.

 

§5. Indien voor de derde maal een schorsing wordt opgelopen, heeft dit automatisch de definitieve uitsluiting tot gevolg.

 

§6. Alle door het bestuur uitgesproken sancties worden door de voorzitter schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene.

 

§7. In elk geval is de schorsing of uitsluiting zonder verhaal.

 

Artikel 13         Ontbinding

 

§1. De ontbinding van de club kan enkel geschieden bij beslissing van de algemene vergadering, welke daartoe op rechtmatige wijze is bijeengeroepen en welke ten minste twee derden van de aangesloten leden verenigt.

 

§2. Indien de vereiste twee derden van de leden niet aanwezig is, zal een nieuwe algemene vergadering geldig kunnen beslissen, wat ook het aantal aanwezige leden weze.

 

§3. In geval van een geldig aantal aanwezige leden zal slechts tot de ontbinding kunnen besloten worden door tenminste vier vijfden van de aanwezigen.

 

§4. Wanneer de beslissing tot ontbinding op een geldig manier tot stand gekomen is, zal dezelfde algemene vergadering overgaan tot het bepalen van de bestemming van de bezittingen van de club. Zo nodig zullen er één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

 

Artikel 14         Goedkeuring en wijzigingen

 

§1. Wijzigingen aan de reglementen moeten worden aangevraagd, hetzij door het bestuur, hetzij door minstens een vierde der leden.

 

§2. Wijzigingen kunnen slechts goedgekeurd worden door de algemene vergadering met twee derden meerderheid van de aanwezige stemmen.

 

Artikel 15         Onvoorziene gevallen

 

§1. Alle niet voorziene gevallen worden onherroepelijk beslecht door het bestuur.

 

 

Opgemaakt te Zele op 21 december 2009

 

DIT REGLEMENT VERNIETIGT ALLE VROEGERE REGLEMENTEN